Algemene voorwaarden

Samtati BVBA - The New Life Experience

 

ALGEMEEN

 • De persoonsgegevens die via de website opgevraagd worden, zijn strikt vertrouwelijk en conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de levenssfeer.
 • Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten of voor een optimale dienstverlening.
 • De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden aangepast worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
 • Elke deelname aan een activiteit van Samtati bvba is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor elke handeling hij/zij stelt tijdens de activiteit.
 • Samtati bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens een individuele sessie of een andere activiteit.
 • Samtati bvba stelt geen medische handelingen en neemt bijgevolg ook geen medische verantwoordelijkheid. Bij twijfel raadpleeg je best een arts.
 • Samtati bvba is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van materiaal van de deelnemers.
 • Samtati bvba houdt zich het recht voor om audio- en visuele opnames te maken van haar activiteiten en ze voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

 

AFSPRAKEN BIJ INDIVIDUELE COACHING

 • Alle individuele coachingsessies zijn op afspraak.
 • Een individuele afspraak wordt best per e-mail of telefonisch gemaakt.
 • Een afspraak verplaatsen of annuleren? Doe dat zo snel mogelijk zodat je plaats nog aan iemand anders kan worden aangeboden. Een afspraak minder dan 24 u op voorhand verplaatsen of annuleren is lastig. Hiervoor wordt het totaal bedrag van de sessie aangerekend.
 • Een afspraak niet nakomen zonder te verwittigen? Dat is erg vervelend en de plaats kan niet meer aan iemand anders aangeboden worden. Hiervoor wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Een individuele coaching wordt contant betaald.

 

AFSPRAKEN VOOR WORKSHOPS, LEZINGEN, NASCHOLINGEN, TRAJECTEN, STUDIEDAGEN, OPSTELLINGEN EN ANDERE

 • Voor alle activiteiten schrijf je op voorhand in tenzij anders vermeld.
 • Inschrijven kan via de website of telefonisch. Je ontvangt een betalingsuitnodiging en een bevestiging per mail.
 • Betaling gebeurt op voorhand op het nummer IBAN: BE85-7310-1921-8806 BIC: KREDBEBB voor de datum vermeld bij de info, tenzij anders vermeld. Na die datum is je plaats niet meer gegarandeerd. Betalingsdatum bepaalt altijd de volgorde van inschrijving.
 • Als je maar net voor de aanvang van de activiteit hebt betaald, breng dan het overschrijvingsbewijs of rekeninguittreksel mee of bezorg via mail een screenshot van de betaling.
 • Als je nog niet betaald hebt bij aanvang van de cursus, ben je niet ingeschreven.
 • Als de activiteit volzet is, is er een wachtlijst om eventuele annulaties op te vangen.
 • Als Samtati bvba een activiteit annuleert,  wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voor eventuele andere kosten kan Samtati bvba niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Een activiteit zelf annuleren doe je schriftelijk (mail of brief). Post- of e-maildatum gelden als annuleringsdatum.
 • Bij annulatie tot 14 dagen voor aanvang betaal je 20 % administratiekosten met een minimum van € 20.
 • Bij latere annulatie of niet verwittigen, blijf je het volledige bedrag schuldig.
 • Kun je bij annulatie een vervanger aanbrengen voor de start van de activiteit, dan betaal je geen kosten.
 • Niet betalen voor aanvang van de activiteit geldt niet als annulatie.
 • Indien je je deelname tijdens het verloop van een activiteit stopzet, blijf je het volledige bedrag schuldig. Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk.
 • Tijdig aanwezig! Bij energetisch werk gaan we om met heel subtiele energieën. Iemand die te laat komt, kan hierdoor een grote storing veroorzaken. Daarom voorzien we een onthaaltijd voor we werkelijk van start gaan. Omwille van de aard van dit werk, sluiten de deuren bij aanvang van de activiteit.
 • Sommige activiteiten bestaan uit verschillende modules. Je kunt je voor elke module apart inschrijven. Voorwaarde is steeds de voorgaande module gevolgd te hebben, tenzij anders vermeld. Dag 1 en 2 van een module zijn niet verplaatsbaar naar een andere datum. Elke module moet in haar geheel gevolgd worden. Kan men voor om het even welke reden niet deelnemen aan de eerste of de tweede dag, dan moet de module in totaliteit opnieuw gevolgd worden. Het betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestigingsmail waarin alle praktische details (locatie, uren, betalingsmodaliteiten, mee te brengen, …) worden meegedeeld.

 

BETALING

 • Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste veertien dagen na de uitvoering van de opdracht.
 • Indien de facturen onbetaald blijven binnen de veertien dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd  worden met 12 procent met een minimum van 60 euro ten titel van conventionele schadevergoeding zonder dat hiervoor enige aanmaning vereist is.
 • Klachten in verband met facturen waarop ze betrekking hebben, dienen onmiddellijk schriftelijk en vervolgens binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan Samtati bvba overgemaakt te worden.
 • Klachten in verband met de uitgevoerde opdracht waarop ze betrekking hebben, dienen onmiddellijk schriftelijk en vervolgens binnen de 8 dagen na de uitgevoerde opdracht per aangetekend schrijven aan bvba overgemaakt te worden.
 • De facturen zijn betaalbaar te Duffel.
 • In geval van geschil van welke aard ook, waarbij Samtati bvba gedagvaard wordt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

 

afspraken bij een uitnodiging

RESERVATIES

 • De reservaties gebeuren steeds schriftelijk door het ondertekenen en terugsturen van de samenwerkingsovereenkomst/offerte.

UITVOERING

 • Samtati bvba zal de aan haar toevertrouwde opdrachten naar best vermogen uitvoeren. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten dienen evenwel te worden opgevat als middelenverbintenissen en niet als resultaatverbintenissen.
 • Samtati bvba verbindt zich er toe om bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen.
 • Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst (lokaal, aantal deelnemers, materialen enz…), behoudt Samtati bvba het recht om de begeleiding niet uit te voeren, zonder verlies van vergoeding.

ANNULERING

 • Een annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering meer dan vier weken voor de opdracht worden € 120 administratiekosten aangerekend.
 • Bij annulering minder dan vier weken voor de opdracht wordt 75% van het bedrag van het contract aangerekend.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht, wordt de volledige vergoeding aangerekend.
 • Post- of e-maildatum gelden als annuleringsdatum.
 • Indien het traject tijdens het verloop wordt stopzet, blijft de opdrachtgever het volledige bedrag schuldig. Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk.
 • Indien het vooropgestelde programma wegens redenen, buiten de wil van Samtati bvba om (o.a. weersomstandigheden, overmacht, ongevallen, …) niet kan
  doorgaan, zal Samtati bvba in overleg met de klant een nieuwe datum afspreken of wordt de opdracht geannuleerd zonder kosten.

 

Laatste wijziging: 10 augustus 2016